Hlavná stránka
O nás
Partneri
Aktuality
Výroba tepla
Rozpočítanie nákladov
Energetické služby
Produkty
Technické informácie
Legislatíva
Organizácie a združenia
Poradenstvo
Kontakt
Zákony

2002
č. 208/2002 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a ozmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
č. 73/2002 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
č. 19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 208/2002 Z. z.
č. 3/2002 Z. z. úplné znenie zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
č. 207/2002 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

2001
č. 524/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
č. 521/2001 Z. z. úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
č. 514/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
č. 500/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
č. 367/2001 Z. z. úplné znenie zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 261/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 74/2002
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 158/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z.
č. 150/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zák. č. 440/2000 Z. z. o správe finančnej kontroly
č. 148/2001 Z. z. ktorým sa dopľňa zák. č. 124/1996 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
č. 128/2001 Z. z. úplné znenie zákona NR SR č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
č. 82/2001 Z. z. úplné znenie zákona NR SR č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

2000
č. 459/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov
č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zák. č. 150/2001 Z. z.
č. 413/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 90/2000 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z.
č. 237/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 236/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a doplnení niektorých zákonov

1999
č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000
č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie
č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1998
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
č. 109/1998 Z. z. Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie 521/2001 Z. z., čiastka 208, uverejnená 19. decembra 2001)
č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 276/2001 Z. z. -zákon o regulácii v sieťových odvetviach, zákona č. 208/1991 Z. z.

1996
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (úplné znenie: zákon č. 367/2001 Z. z.)
č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
č. 124/1996 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 1/1997, zákona č. 76/2000 a zákona č. 148/2001
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. (zákon o regulácii v sieťových odvetviach)
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

1995
č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákonov č. 153/1999, 524/2001
č. 32//1995 Z. z. o štátnej správe ochrany ovzdušia (úplné znenie)
č. 31/1995 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (úplné znenie)

1994
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

1993
č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zák. 205/1997, zák. 396/1998, zák. 254/2000
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zák. č. 158/1998, 173/1999 Z. z.

1992
č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení zák. 220/1996 a 137/1998
č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení v znení zák. č. 386/1996 Z. z. a zák. č. 242/1999 Z. z.
č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí

1991
č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení zákona č.11/1998, 127/1999, 500/2001
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie: 106/2002 Z. z., čiastka 42 uverejnená 6. marca 2002)
č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona č. 134/1992 Z. z., zákona č. 148/1994 Z. z., zákona č. 256/1995 Z. z., zákona č. 393/1998

1986
č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zák. č. 417/1991 Zb.

1976
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zák. 103/1990 Zb., 262/1992 Zb., 136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 286/1996 Z. z., zák. 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 Z. z.

1973
č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

1967
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Úplné znenia zákonov si môžete pozrieť na adrese www.zbierka.sk

  VyhláškyVyhlášky
 
 
Hlavná stránka | O nás | Partneri | Aktuality | Výroba tepla | Rozpočítanie nákladov
Energetické služby | Produkty | Technické informácie | Legislatíva | Organizácie a združenia | Poradenstvo | Kontakt
 
Copyright © 2001-2017 Inkoma, All rights reserved., WEB Design: GLS